Reklamacje

Jak zgłaszać reklamację?

I. Sprzedający w zakresie zawieranych umów przewiduje następującą procedurę reklamacyjną: 

1.  Warunkiem wszczęcia przedmiotowej procedury są przesłanki: - wada  fabryczna sprzedanego przedmiotu - sprzedany przedmiot uległ uszkodzeniu  podczas transportu - sprzedany przedmiot jest niezgodny ze złożonym  zamówieniem

 2. W przypadku stwierdzenia jednej z wyżej  wymienionych przesłanek warunkujących wszczęcie procedury reklamacyjnej  przez kupującego, powinien on niezwłocznie zawiadomić o tym  sprzedającego, korzystając z dopuszczalnych form kontaktu opisanych w § 2  ust. 3 pkt a – b , lub kierując korespondencje na adres : 

Polska Pościel Karolina Motyka

ul.Klwatecka 44P

26-600 Radom

POLSKA

podając  jednocześnie preferowaną formę kontaktu z kupującym pod rygorem braku  skutków wynikających z § 5 ust. 1 pkt c niniejszego regulaminu. Kupujący  powinien dołączyć dowód zakupu reklamowanego produktu ( paragon lub  fakturę VAT ) 

3. Sprzedający musi się ustosunkować do  przedstawionych przez kupującego twierdzeń i dowodów w przeciągu 14 dni.  W przypadku braku odpowiedzi ze strony sprzedającego uznaje się, że  reklamacja została w pełni uwzględniona. Wskazany wyżej termin uznaje  się za zachowany jeżeli sprzedający wyśle w tym terminie do kupującego  wiadomość e-mail lub zostanie nadana przesyłka listowa w siedzibie  operatora pocztowego. 

4. W przypadku uwzględnienia w  całości reklamacji, produkt zostanie wymieniony na nowy,  pełnowartościowy. Jeżeli nie ma możliwości wymiany towaru na  pełnowartościowy sprzedający zwróci kupującemu zapłacone pieniądze za  towar oraz koszty transportu. II. Kupujący ma prawo do zwrócenia się z  wnioskiem do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy  Inspekcji Handlowej o rozstrzygnięcie zaistniałego sporu, jednakże  zgodnie z treścią postanowień rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w  sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych  polubownych sądów konsumenckich z dnia 25 września 2001r. ( Dz. U. Nr  113, poz. 1214) złożony przez kupującego wniosek nie jest dla  sprzedającego wiążący, a zatem sprzedający może nie wyrazić zgody na  rozstrzygnięcie sporu przez stały polubowny sąd konsumencki, co będzie  skutkowało zwrotem wniosku wnioskodawcy.