Regulamin

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "Polska Pościel"

obowiązujący od 01.11.2017 r.

 

I.       Postanowienia ogólne 

1.1.         Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.polska-posciel.pl. 

1.2.         Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

1.3.         Sklep internetowy, działający pod adresem  www.polska-posciel.pl, prowadzony jest przez  Karolina Motyka Polska Pościel z siedzibą  w Radomiu przy ul.Klwateckiej 44P, NIP: 9482354958 REGON: 360293948

Dane kontaktowe:

POLSKA POŚCIEL Karolina Motyka 
Przedsiębiorca: Karolina Motyka 
NIP: 9482354958 , REGON: 360293948

 

1.4.         Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są wymienione poniżej terminy należy przez nie rozumieć:

a)    Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu internetowego www.polska-posciel.pl; 

b)    Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.); 

c)    Konsument – Klient będący osobą fizyczną, który dokonuje czynności prawnej z Karolina Motyka Polska Pościel  niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, w szczególności który składa Zamówienie w Sklepie internetowym;

d)    Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu internetowego www.polska-posciel.pl;

e)    Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.polska-posciel.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać zamówienia, prowadzony przez Karolina Motyka Polska Pościel ;

POLSKA POŚCIEL Karolina Motyka 
Przedsiębiorca: Karolina Motyka 
NIP: 9482354958 , REGON: 360293948

f)      Towar – wszelkie produkty prezentowane w Sklepie internetowym; 

g)      Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Karolina Motyka Polska Pościel  z siedzibą  w Radomiu przy ul.Klwateckiej 44P , a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

h)      Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.); 

i)      Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827);

j)      Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.  

1.5.         Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego, w szczególności zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu internetowego, warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu internetowego, zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu internetowego oraz zasady postępowania reklamacyjnego. 

1.6.         Wszystkie towary znajdujące się w asortymencie Sklepu internetowego są fabrycznie nowe. 

1.7.         W celu korzystania ze Sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu.

1.8.         Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

1.9.         Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 

II.             Zasady korzystania ze Sklepu internetowego 

2.1.         Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest złożenie zamówienia w jego ramach. 

2.2.         Zołożenie zamówienia następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu. 

2.3.         Warunkiem złożenia zamówienia jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe. 

2.4.         Klient może w każdej chwili wyrejestrować się ze Sklepu,  bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, przez przesłanie Karolina Motyka Polska Pościel  za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@polska-posciel.pl albo w formie pisemnej na adres pocztowy Karolina Motyka Polska Pościel  wskazany w pkt. 1.3. Regulaminu, żądania usunięcia konta Klienta wraz ze wskazaniem adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) aktualnie zarejestrowanego w Sklepie internetowym.

2.5.     Karolina Motyka Polska Pościel   może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient: 

a)    podał w trakcie składania zamówienia  w Sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich; 

b)    dopuścił się za pośrednictwem Sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów Sklepu internetowego; 

c)     dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Karolina Motyka Polska Pościel  za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Karolina Motyka Polska Pościel .

2.6.         Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnego zakupu bez uprzedniej zgody Karolina Motyka Polska Pościel.

2.7.         W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

2.8.         Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a)    niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;

b)    korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;

c)     niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam);

d)     korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Karolina Motyka Polska Pościel;

e)     korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego;

f)      korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 

III.            Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

3.1.          W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.polska-posciel.pl, dokonać wyboru  produktów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

3.2.          Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

3.3.          W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie" Klient ma możliwość  modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz  informacjami dostępnymi na stronie.

3.4.          Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego  Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a)     przedmiotu zamówienia;

b)     jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują) wraz ze   wszystkimi należnymi podatkami oraz innymi składnikami;

c)     wybranej metody płatności;

d)     wybranego sposobu dostawy;

3.5.         W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie”. Zamówienie złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego pociąga za sobą obowiązek zapłaty. 

3.6.         Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Karolina Motyka Polska Pościel   Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

3.7.         Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

3.8.         Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

3.9.         Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

 

 

IV.           Dostawa

4.1.         Dostawa Towarów nie jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

4.2.         Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską, za pośrednictwem firmy DPD Polska Sp z o.o. Szczegółowe koszty dostawy znajdują się w zakładce Dostawa. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

4.3.         Termin realizacji dostawy wynosi do 14 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia i jego opłacenia.

4.4.         Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

4.5.         Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar paragonu lub faktury bez VAT.

 

V.              Ceny i metody płatności

5.1.           Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki.

5.2.           Klient ma możliwość uiszczenia ceny w następujący sposób:

a) klient DETALICZNY: systemem płatności P Paypal.com (systemy bezpiecznych i błyskawicznych płatności elektronicznych),

b) przelew bankowy,

c) zapłata gotówką przy odbiorze w siedzibie firmy ,

d) zapłata gotówką przy odbiorze przesyłki za pobraniem, 

 

W tytule przelewu należy wpisać numer zamówienia/faktury oraz imię i nazwisko osoby (nazwa firmy) składającej zamówienie.

5.3.         Klient winien opłacić zakupiony towar/towary w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy sprzedaży.

 

VI.           Uprawnienie do odstąpienia od umowy

6.1.         Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) Klient będący Konsumentem, który zawarł za pośrednictwem Sklepu internetowego umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

6.2.         Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument objął towar w posiadanie lub w którym wskazana przez Konsumenta osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie towaru. W przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument objął w posiadanie ostatnią z rzeczy, ostatnią partię lub część lub w którym wskazana przez Konsumenta osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy, ostatniej partii lub części. W przypadku umowy, która polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez określony czas bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia w posiadanie pierwszej rzeczy. Dla pozostałych umów bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.

6.3.         Zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) Konsument może odstąpić od umowy informując Karolina Motyka Polska Pościel o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanego na adres Karolina Motyka Polska Pościel, bądź adres elektroniczny Sklepu określone w pkt. 1.3. niniejszego Regulaminu.

6.4.         Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy określonego w pkt. 6.1.

6.5.         W przypadku odstąpienia od umowy, umowę tę uważa się za niezawartą. Jeśli Klient będący Konsumentem złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Karolina Motyka Polska Pościel  przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać. 

6.6.         W przypadku odstąpienia od umowy, Konsument ma obowiązek zwrócić towar niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformował Karolina Motyka Polska Pościel   o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy, jeśli Konsument wyśle towar przed upływem 14 dniowego terminu na adres Karolina Motyka Polska Pościel  określony w pkt. 1.3. niniejszego Regulaminu. 

6.7.         Konsument zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

6.8.         W przypadku odstąpienia od umowy Karolina Motyka Polska Pościel niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Karolina Motyka Polska PościelKarolina Motyka Polska Pościel  nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

6.9.         Zwrot płatności zostanie dokonany przez Karolina Motyka Polska Pościel  przy użyciu tego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

6.10.        Karolina Motyka Polska Pościel  może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 

6.11.       Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

6.12.       Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827) prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

a)      o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b)      w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

c)       w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

d)       w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

e)       w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 

VII.          Reklamacje zakupionych Towarów

7.1.      Karolina Motyka Polska Pościel   jest zobowiązany do dostarczenia Klientom Sklepu towaru bez wad fizycznych i prawnych.Karolina Motyka Polska Pościel ponosi wobec Klientów odpowiedzialność za wady towaru na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego. 

7.2.         Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.

7.3.         Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

7.4.         Reklamacje należy składać na piśmie w dowolniej formie, bez konieczności korzystania z  formularza.

7.5.         Zgłoszenie reklamacji winno zawierać w szczególności: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, datę nabycia towaru, rodzaj reklamowanego towaru, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Klienta, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji należy dostarczyć Karolina Motyka Polska Pościel  dowód zakupu towaru.

7.6.         Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany na koszt Karolina Motyka Polska Pościel  dostarczyć wadliwy towar na adres Karolina Motyka Polska Pościel  wskazany w pkt. 1.3. niniejszego Regulaminu.

7.7.         Karolina Motyka Polska Pościel   rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji. 

 

VIII.         Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

8.1.         Karolina Motyka Polska Pościel  podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów. 

8.2.         Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Karolina Motyka Polska Pościel  o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu internetowego. 

8.3.         Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać mailowo pod adres biuro@polska-posciel.pl 

8.4.         Zgłoszenie reklamacji winno zawierać imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. 

8.5.         Karolina Motyka Polska Pościel  zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji, o której mowa w niniejszym rozdziale, w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. 

 

IX.           Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

9.1.         W razie zaistnienia sporu Klient będący Konsumentem posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W szczególności Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego, bądź uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży.

9.2.         Klient będący Konsumentem może również uzyskać bezpłatną pomoc i potrzebne informacje u powiatowych rzeczników konsumentów.

9.3.         Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie. 

9.4.         Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

9.5.         Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozwiązywania sporów pomiędzy przedsiębiorcą, a konsumentem można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

9.6.         W razie jakichkolwiek pytań związanych z pozasądowymi sposobami rozstrzygania sporów zachęca się również do kontaktu bezpośrednio z Karolina Motyka Polska Pościel.

 

X.             Postanowienia końcowe 

10.1.       W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), a w przypadku Klientów będących Konsumentami także przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta  (DZ. U. z 2014 r., poz. 827), jak również przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

10.3.       Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 lipca 2015 r. i obowiązuje do umów zawartych od tego dnia.