Gwarancja

1. Produkty oferowane w sklepie polska-posciel.pl objęte są gwarancją jakości. Gwarancji udziela Sprzedawca.

2. Gwarancja jest określona na dany okres od daty zakupu (na podstawie dokumentu zakupu).

3. Okres gwarancji rozpoczyna bieg z chwilą zakupu produktu przez użytkownika.

4. Uprawnienia Kupującego z tytułu udzielonej gwarancji wygasają automatycznie po upływie okresu gwarancji.  

5.  Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień  Kupującego z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy za wady fizyczne i  prawne Produktu w zakresie określonym ustawą z dnia 23 kwietnia 1964  roku - Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.).